Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem občanů, jejichž společným zájmem je péče o rozvoj občanské společnosti v obci Prostějovičky a okolí.

 

Hlavním účelem spolku je rozvoj aktivního využití volného času občanů v obci Prostějovičky a okolí. Za tímto účelem spolek usiluje zejména o podporu kulturně – společenského života občanů v obci, rozvoj sportovních a pohybových aktivit v obci pro všechny věkové skupiny, rozvoj mimoškolních aktivit dětí a mládeže, vytváření vzdělávacích a výchovných aktivit a programů pro všechny věkové skupiny, prevenci sociálně – patologických jevů.

K dosažení hlavního účelu a cílů spolku Spolek Sopka rovněž vyhledává spolupráci s ostatními spolky, iniciativami, státními i samosprávnými organizacemi a dalšími právnickými osobami. Spolek Sopka je právnickou osobou korporátního typu, která se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a svými stanovami.